Polityka prywatności

 1. Kto przetwarza moje dane?

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (zwanym dalej jako Administrator), przekazywanych dobrowolnie, w szczególności w ramach:

 1. zawierania umów,
 2. składania zapytań ofertowych,
 3. wyrażania zgody na akcję marketingową lub promocyjną,
 4. rejestracji,
 5. zakładania konta na naszych stronach internetowych,
 6. korespondowania z Administratorem,
 7. subskrybowania usług mailingowych (newsletter),

lub w ramach świadczenia przez Administratora innych usług drogą elektroniczną,

są następujące spółki z grupy Tętnowski:

Tętnowski Development Sp. z o.o. ul. Wrocławska 43a, 30-011 Kraków, NIP 677-231-49-60,
REGON 120738738, KRS 0000307329, tel. 12/630-99-33, biuro@tetnowski.pl

Krowodrza Park sp. z o.o Sp. K. ul. Wrocławska 80, 30-017 Kraków, NIP 677-234-98-52,
REGON 121370329, KRS 0000699938,  tel. 12/630-99-33, biuro@tetnowski.pl

Prądnicka 65 sp. z o.o. Sp. K. Ul. Wrocławska 43a, 30-017 Kraków, NIP 677-231-49-54,

REGON 120738767, tel. 12/630-99-33, biuro@tetnowski.pl

Lea Residence Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Wrocławska 43a, 30-011 Kraków, NIP 677-234-72-67,
REGON 121315744, tel. 12/630-99-33, biuro@tetnowski.pl

Lea Residence Sp. z o.o.II  Sp. K. ul. Wrocławska 43a, 30-011 Kraków, NIP 677-2333503,
REGON 121017030, tel. 12/630-99-33, biuro@tetnowski.pl

 

Karlsson Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Wrocławska 43a, 30-011 Kraków, NIP 677-222-06-44,
REGON 356777247, tel. 12/630-99-33, biuro@tetnowski.pl

Karlsson Sp. z o.o. II Sp. K.A. ul. Wrocławska 43a, 30-011 Kraków, NIP 677-237-75-93,
REGON 122972651, tel. Karlsson Sp. z o.o. Sp. K.A. ul. Wrocławska 43a, 30-011 Kraków,

Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.

 

 1. W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane w celu:

 1. realizacji łączącej Strony umowy,
 2. świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną,
 3. korespondowania z Użytkownikami, którzy dokonali subskrypcji newsletteru lub skorzystali z funkcji wysłania wiadomości do Administratora,
 4. prowadzenia ankiet,
 5. weryfikowania tożsamości Użytkownika,
 6. korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies, informowania o dokonanych płatnościach,
 7. obsługi transakcji między Administratorem a Użytkownikiem,
 8. świadczenia obsługi posprzedażowej,
 9. ulepszania świadczonych usług i ich personalizacji dla potrzeb Użytkownika,
 10. zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych,
 11. umożliwienia logowania przez Użytkownika do serwisów internetowych prowadzonych przez Administratora, o ile serwisy posiadają taką funkcjonalność,
 12. rozpatrywania i kierowania roszczeń wynikających z ewentualnie łączącej strony umowy,
 13. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przy założeniu że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby której dane dotyczą,
 14. gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji w zakresie funkcjonowania produktów, serwisów i stron Administratora,
 15. przesyłania własnych i cudzych informacji marketingowych, reklamowych i handlowych również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem email, SMS lub w drodze połączenia telefonicznego (o ile Użytkownik wyrazi na powyższe wyraźną i odrębną zgodę), w tym dostarczania treści marketingowych indywidualnie dopasowanych dla danego Użytkownika,
 16. statystycznych,
 17. analityki ruchu Użytkownika na stronach internetowych Administratora,
 18. analityki zachowań Użytkownika na platformach sieci społecznościowych,
 19. realizacji ewentualnych dostaw produktów, usług, korespondencji na adres tradycyjny, email lub telefon Użytkownika.

 

 1. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania moich danych osobowych?

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, lub
 • żądanie osoby, której dane dotyczą, podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy (np. zapytanie o ofertę upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty),
 • realizacji zawartej umowy, jeżeli wymaga ona przetwarzania danych,
 • obowiązek prawny ciążący na Administratorze,

Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane, gdy:

 • jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, lub
 • jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, lub
 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem

Prawnie uzasadnionych interesem, jest m.in.:

 • ochrona systemów informatycznych Administratora,
 • ochrona przetwarzanych przez Administratora danych osobowych i nośników informacji tych danych,
 • ochrona mienia Administratora,
 • utrwalenie danych użytkowników, dokonujących przekazu/przesyłu informacji (wpisy na blogu/komentarzach) celem identyfikacji autora danej treści w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami z tego tytułu,
 • cele marketingu bezpośredniego.

 

 1. Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

Odbiorcami przekazanych danych osobowych, poza Administratorem, na dzień udzielenia informacji, są lub mogą być podmioty: powiązane osobowo lub kapitałowo z Administratorem (m.in. spółki z grupy Tętnowski), świadczące usługi analityki internetowej (Google Analitics), podmioty obsługujące płatności (PayPal, przelewy24.pl, PayU, DotPay itd.), podmioty świadczące usługi hostingu. Dane te, mogą być także przekazane w niezbędnym i usprawiedliwionym charakterem danej umowy lub usługi internetowej zakresie, przekazane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora: usługi księgowe, informatyczne, audytorskie, archiwizacyjne, kadrowe, prawne, a także pracownikom, pełnomocnikom i prokurentom. Dostęp do danych uzyskać może także ewentualny następca prawny Administratora, w szczególności w przypadku połączenia lub przejęcia. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały one przekazane Administratorowi. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, podmiotom lub instytucjom w wypadkach gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Czy dane zostaną przesłane do państwa trzeciego?

Administrator informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy.

Powyższe może nastąpić w przypadku, m.in. gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, m.in. gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie. Przekazanie nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

W bieżącej działalności Administratora, przekazane mu dane mogą nadto być przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w ramach transferu plików z użyciem oprogramowania Dropbox, prowadzonego przez (Dropbox International Unlimited Company lub Dropbox Inc., 333 Brannan Street, San Francisco CA 94107). Dane te mogą być przechowywane na serwerach w/w spółek. Dropbox stosuje odpowiednie zabezpieczenia gromadzonych danych, zgodny jest z programami Tarcza Prywatności EU-USA i Tarcza Prywatności Szwajcaria – USA, w ramach których przewidziana jest m.in. procedura dochodzenia roszczeń (JAMS) https://www.jamsadr.com/file-an-eu-us-privacy-shield-or-safe-harbor-claim . Dropbox posiada nadto certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych. Użytkownik może zwrócić się do Administratora o uzyskanie kopii danych.

 

 1. Jak długo moje dane będą przetwarzane?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki:

 • użytkownik korzystać będzie z usług oferowanych przez Administratora, tj. w szczególności do czasu gdy użytkownik będzie posiadał konto założone na stronie internetowej Administratora,
 • Strony łączyć będzie umowa, dla której wykonania niezbędnym jest przetwarzanie danych osobowych,
 • jest to koniecznym dla wykazania należytego wykonania umowy przez Administratora,
 • jest to koniecznym dla zabezpieczenia prawnych interesów Administratora, takich jak ochrona mienia Administratora, systemów informatycznych Administratora, dochodzenie roszczeń.

 

 1. Czy Administrator profiluje moje dane i jakie są tego konsekwencje?

Administrator dokonuje profilowania użytkowników pod względem adresu miejsca zamieszkania lub adresu głównej siedziby, geolokalizacji i statusu przedsiębiorca / konsument, jedynie w celu obliczenia właściwej stawki podatku VAT w przypadku oferowanych usług lub ustalenia dopuszczalności dostawy danego towaru/usługi do danego kraju. Dotyczy to zwłaszcza gdy dochodzi do poza wspólnotowej dostawy towarów lub usług, lub dostawy produktów cyfrowych.

Konsekwencją powyższego profilowania, jest oferowanie przez Administratora produktów z ceną różniącą się wysokością stawki podatku VAT – która uzależniona jest m.in. od miejsca wykonania usługi/dostawy (czy dochodzi do eksportu towarów lub usług) i statusu nabywcy (czy jest on konsumentem czy przedsiębiorcą).

Powyższe dane (geolokacja) mogą nadto być wykorzystywane celem automatycznej zmiany języka wyświetlonych na stronie internetowej treści.

 

 1. Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Nie przekazanie Administratorowi danych osobowych oznaczonych przez Administratora jako niezbędne do zawarcia danej umowy lub skorzystania z danej funkcjonalności portalu Administratora (np. wysyłania wiadomości, wpisania komentarza), uniemożliwia odpowiednio zawarcie i wykonanie umowy, lub skorzystanie z danej funkcjonalności.

 

 1. Jakie przysługują mi prawa?

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane służy szereg uprawnień, w tym prawo:

 • Żądania dostępu do swoich danych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawie do przenoszenia danych.

Celem skorzystania z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z Administratorem: Tętnowski Development Sp. z o.o., email: biuro@tetnowski.pl, tel. 12/630-99-33  lub skorzystaj z odpowiedniej funkcji dostępnej w ustawieniach konta na stronie internetowej.

 

 1. Czy mogę uzyskać lub przenieść moje dane osobowe?

Osoba, która dostarczyła Administratorowi swoje dane osobowe, służy prawo ich uzyskania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i interoperacyjnym formacie.

Osobie tej, służy także prawo domagania się przesyłania ich innemu administratorowi.

Prawa te służą, o ile do czynności przetwarzania dochodzi na podstawie zgody użytkownika lub umowy.

 

 1. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

W tym celu wyślij do nas email: biuro@tetnowski.pl, tel. 12/630-99-33

 

 1. Czy mogę wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Tak. Osobie, której dane są przetwarzane, służy prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Czy mogę sprzeciwić się przetwarzania danych do celów marketingu lub profilowania?

Służy Ci prawo wniesienia w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim.

 

 1. Czy mogę wnieść skargę do organu nadzorczego?

W myśl obowiązujących przepisów, organem nadzorczym w sprawach dot. Danych osobowych jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Szczegóły związane z trybem wnoszenia skarg dostępne są pod linkiem:

https://uodo.gov.pl/pl/83/155